ردیف نام محصول نوع سامانه ذینفعان
1 سامانه تحلیل تراکنش های POS هوش تجاری – BI بانک‌ها و شرکت های PSP
2 سامانه تحلیل تراکنش های پرداخت اینترنتی (IPG) هوش تجاری – BI بانک‌ها و شرکت های PSP
3 سامانه تحلیل تراکنش های پرداخت موبایلی هوش تجاری – BI شرکت های PSP
4 سامانه تحلیل عملکرد پذیرندگان و پایانه ها هوش تجاری – BI شرکت های PSP
5 سامانه رفتارسنجی پذیرندگان هوش تجاری – BI شرکت های PSP
6 سامانه تحلیل عملکرد نمایندگان هوش تجاری – BI شرکت های PSP
7 سامانه تحلیل عملکرد تماس‌ها (Call Center) سامانه تماس مشتریان – Call Center کلیه شرکت‌هایی که دارای Call Center می باشند
8 سامانه تحلیل عملکرد رویدادهای مشتریان (ITSM) سامانه ثبت رویدادهایمشتریان – ITSM کلیه شرکت‌هایی که دارای ITSM می باشند
9 سامانه تحلیل فروش هوش تجاری – BI کلیه شرکت‌ها
10 سامانه تحلیل تراکنش‌های خدمات نوین بانکی هوش تجاری – BI بانک‌ها
11 سامانه تحلیل تراکنش‌های حساب‌های بانکی هوش تجاری – BI بانک‌ها
12 سامانه رفتارسنجی مشتریان هوش تجاری – BI کلیه شرکت‌ها
13 سامانه پروفایل مشتریان هوش تجاری – BI کلیه شرکت‌ها
14 سامانه تحلیل کمپین‌ها هوش تجاری – BI کلیه شرکت‌ها
15 سامانه خوشه‌بندی مشتریان داده کاوی کلیه شرکت‌ها
16 سامانه سود و زیان درگاه‌ها و پایانه‌ها هوش تجاری و داده کاوی بانک‌ها و شرکت های PSP
17 سامانه داده‌کاوی به روش تخمین داده کاوی کلیه شرکت‌ها
18 سامانه مبارزه با پولشویی هوش تجاری و داده کاوی بانک‌ها و شرکت های PSP
19 سامانه کشف تخلف هوش تجاری و داده کاوی بانک‌ها و شرکت های PSP
20 سامانه ذینفع واحد داده کاوی و تحلیل گراف بانک‌ها و شرکت های PSP
21 سامانه عملکرد اپلیکیشن مشتری هوش تجاری – BI شرکت‌ها