تحلیل، طراحی وپیاده سازی راهکارها وسامانه های مبتنی بر انبار داده و داشبوردهای مدیریتی با بهترین کیفیت وسطح خدمات  که به صورت سفارشی ویا محصول آماده (پس از سفارشی سازی) جهت مدیریت جامع به  سازمانها وذینفعان مربوطه به ‌منظور تسهیل در گزارش‌ها و داشبورد مدیریتی برای شاخص‌های کلیدی عملکرد ارائه می گردد.

کارشناسان ارشد شرکت هوش تجاری اساطیر BI