سوابق قبلی مدیران پروژه

بانک ملی

بانک ملی ایران

مدیریت پروژه هوش تجاری و داشبورد مدیریتی (BI) در حوزه خدمات نوین
(شاپرک، شتاب، سوئیچ بانک و حسابها)
نام کارفرما: بانک ملی ایران
سال: 1394-1395
بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران

مدیریت پروژه هوش تجاری و داشبورد مدیریتی (BI) در حوزه خدمات نوین
(شاپرک، شتاب، خودپرداز، کارت اعتباری ،سوئیچ بانک، موبایل بانک، اینترنت بانک و…)
نام کارفرما: بانک صادرات ایران
سال: 1392-1394

بانک رفاه

بانک رفاه

مدیریت پروژه مبارزه با پول‌شویی (AML)
نام کارفرما: بانک رفاه
سال : 1392-1393
بانک شهر

بانک شهر

مدیریت پروژه مبارزه با پول‌شویی (AML)
نام کارفرما: بانک شهر
سال : 1392-1393

tdl

بانک شهر

- سرپرستی پروژه مبتنی بر ERP
- سیستم عملکرد تولید،تحلیل ساعات کاری پرسنل و ماشین آلات و توقفات تولید
- سامانه تحیلی برنامه ریزی تولید هوشمند بر اساس سوابق فروش فصلی
- سامانه کنترل سفارش‌ها در خرید بر اساس منبع داخلی و یا خارجی تامین مواد اولیه
- سامانه محاسبه کسری مواد بر اساس برنامه تولید
- سیستم کنترل ضایعات تولید
- سامانه تحلیل عملکرد تامین کنندگان و نمایندگان
نام کارفرما: کارخانه تولید دارو
سال :